2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ДонЦПТО


Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістів.


Витяг із Статуту ДНЗ «Донецький центр ПТО ДСЗ» п. 3. Статус слухачів Центру

3.1. Слухачами Центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями Донецького обласного центру зайнятості міських, районних та районних у містах центрів зайнятості, інших регіональних центрів зайнятості, а також особи, які направлені на навчання за рахунок підприємств, установ, організацій та приватних осіб, які уклали договір на навчання за власний рахунок.

3.2. Розрахунок за навчання безробітних в Центрі здійснюється згідно кошторису видатків в межах затверджених коштів передбачених на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, затвердженого Донецьким обласним центром зайнятості на рік за погодженням керівника виконавчої дирекції Фонду.

3.3. Прийом слухачів до Центру здійснюється в порядку, що затверджується директором Центру за погодженням з Донецьким обласним центром зайнятості, відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 05.07.2006 за № 790/12664 та угод з юридичними і фізичними особами, в межах ліцензованого обсягу.

3.4. Права і обов'язки слухачів визначаються законодавством України та Статутом Центру.

3.5. Слухачі Центру мають право на:
- належні умови навчання за обраною професією;
- навчання професії за індивідуальними планами і програмами;
- безоплатне користування навчально-виробничою, побутовою базами навчального закладу;
- участь у виставках, конкурсах, конференціях та інших заходах;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

3.6. Слухачі Центру зобов'язані:
- дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
- виконувати вимоги навчальних планів та програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
- систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;
- відвідувати заняття;
- дотримуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку Центру;
- виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
- дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного та виробничого навчання і виробничої практики;
- бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому процесі.

3.7. Збитки, що навмисно заподіяні слухачами Центру, підприємству, установі, організації тощо, відшкодовуються ними особисто згідно чинного законодавства.

3.8. Слухач може бути відрахований з Центру за:
- власним бажанням;
- незадовільну успішність, незадовільну поведінку;
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
- вироком суду, що набрав чинності;
- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;
- станом здоров'я;
- переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
- у зв’язку з працевлаштуванням;
- та інші причини, що не суперечать чинному законодавству.
Слухач при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

3.9. Час навчання у Центрі зараховується до трудового стажу слухача.

26.02.21 | | укр


© 2011-2020 «Державний навчальний заклад»
«Донецький центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»